Ken je agile lingo!

Verklarende woordenlijst

Waar hebben we het over?

Als het gaat over wendbaar werken, vliegen je de Engelse termen om de oren, daarom zetten we de meestgebruikte termen voor je op een rij. We hebben ervoor gekozen de beschrijvingen algemeen van aard te laten zijn. Wil je op detailniveau lezen over de verschillende rollen binnen ICT Services, lees dan Ontwikkelprogramma Een wendbaar ICTS.

Agile

Agile is een wereldwijde beweging die het bedrijfsleven aan het veranderen is, het omvat kortgezegd de volgende elementen:

• Incrementeel bouwen en verbeteren: in een korte doorlooptijd steeds een minimal viable product opleveren en doorontwikkelen op basis van feedback van de gebruikers;

• De juiste zaken eerst doen: vertegenwoordigers van het primair proces nemen de instellingsdoelen als uitgangspunt voor prioritering van werkzaamheden;

• Organiseren van het werk in productteams: minder verzuiling en meer verantwoordelijkheid leggen bij multidisciplinair samengestelde teams.

Business

Met de business bedoelen we: voor wie we werken. In veel gevallen zijn dat voor ICT Services de faculteiten en diensten en staven.

Business owner

Business owners zijn op zakelijk en technisch vlak eindverantwoordelijk voor het neerzetten van een goed product of dienst. Business owners zijn bekend met de instellingsdoelen en passen hun productvisie hier (mede) op aan. Verder leveren ze een bijdrage aan de eisen die gesteld worden aan het minimal viable product en maken ze keuzes om door te gaan of te stoppen met elementen in het programma. Ook beheren zij de budgetten.

Backlog

Dit is een lijst met user stories. User stories zijn brokken werk. Alle user stories samen vormen het te realiseren eindproduct. Urgente stories staan hoog op de backlog.

Backlog refinement

Het verfijnen van de lijst met user stories van een product voor de volgende sprint.

Daily stand-up

De daily standup is een dagelijkse bijeenkomst waarin men een hulpvraag bij elkaar kan neerleggen. Zo kunnen obstakels snel overkomen worden.


Definition of done

Een checklist om te bepalen of een user story is afgerond. Deze checklist wordt voorafgaand aan het project vastgesteld.

Epic

Een belangrijk onderwerp (epos of saga in het Nederlands) voor de organisatie.

Epic owner

Een eigenaar van een epic (groot verhaal, epos of saga in het Nederlands).

Feature

Een bepaalde eigenschap of functionaliteit van een product.

Impediments

Dit zijn alle dingen die het optimaal (samen)werken van het team in sprint verhinderen. Door het continu wegnemen van belemmeringen kan het team beter haar werk doen, meer waarde opleveren in sprint en zijn ze meer gemotiveerd.

Lean

Lean is in de basis een methode voor het optimaliseren van processen, waarbij de meerwaarde voor de klant altijd centraal staat. Lean management is gericht op de mens. Naast klantwaarde zijn ook de medewerkers essentieel. De medewerkers worden gezien als het hart van de organisatie. Deze business strategie is onderdeel van het agile gedachtengoed.


Minimal viable product (MVP)

Dit is de eerste versie van een product of dienst die zo vroeg mogelijk wordt uitgerold naar de gebruiker. Het doel is om daarmee zo snel mogelijk feedback te krijgen. Deze feedback is belangrijk om hiermee de belangrijkste vervolgstappen te kunnen nemen.


Product owner

De product owner vertegenwoordigt de belangen van alle stakeholders. Hij of zij is verantwoordelijk voor het maximaliseren van de waarde van het eindproduct dat het team oplevert en zorgt voor het bijhouden van de product backlog en het opstellen van de user stories.

Product team

Het team voert het werk uit tijdens iedere sprint. Het team krijgt opdracht van de product owner over ‘wat’ (getoetst aan de wensen van de gebruiker) er gemaakt moet worden, maar bepaalt zelf ‘hoe’ het werk wordt uitgevoerd.

Retrospective

In de retrospective wordt door het team teruggeblikt op het groepsproces van de afgelopen sprint. Er wordt altijd een verbeterpunt voor de samenwerking gekozen.

Roadmap

In de roadmap vind je het doel, een tijdslijn en de samenhang tussen de verschillende uit te voeren (onderdelen van) projecten. Zo wordt het eenvoudiger om bedrijfsdoelen bij te schaven en aan te passen aan de strategische doelen van de organisatie.

Scrum

Scrum is een aanpak waarmee in projecten slimmer kan worden samengewerkt. Het is onderdeel van de agile-familie net als bijvoorbeeld lean. De scrum-aanpak kent een aantal rollen, bijeenkomsten en lijsten.

Scrum master

Dt is de begeleider van het scrumproces. Deze persoon zorgt ervoor dat de regels van scrum worden gevolgd. Bovendien heeft de scrum master een coachende rol richting de product owner, het productteam en de organisatie.

Sprint

Een sprint is een vastgestelde periode waarin het team een stukje van het eindproduct gaat opleveren. Iedere sprint heeft een sprintdoel. Daarnaast doorloop je iedere sprint dezelfde standaard bijeenkomsten.

Sprint demo

De sprint demo is het moment dat belangrijke stakeholders en de product owner naar het geleverde werk van het team komen kijken. Er wordt feedback gegeven en gekeken of de product backlog aangepast dient te worden.

Sprint planning

De sprint planning is een bijeenkomst waarin de product owner het team vertelt wat het sprintdoel is en welke backlog items het belangrijkst zijn. Vervolgens schat het team in hoeveel tijd ieder item kost en uit welke taken een item bestaat.

Sprint review

Een sprint review meeting wordt gehouden aan het einde van elke sprint. Deze informele bijeenkomst is bedoeld om terug te kijken op wat er behaald is en waar nodig de product backlog aan te passen.

Strategisch thema

Een onderwerp voor de gehele organisatie van strategisch belang.

User stories

User stories zijn brokken werk van de backlogs. Een user story wordt als volgt geformuleerd: Als [stakeholder] wil ik [functionaliteit], om [reden].